Make your own free website on Tripod.com
     
خانه
درباره من
ویژگیهای بيابان
علل ايجاد بيابان
انواع بيابان
حیات دربيابان
فرسايش در بيابان
جنگل های استوايی
منابع ولینکها

جنگلهای استوايی

- پراکندگی

- اهميت

- ويژگيها

- مشخصات پوشش گياهی وجانوری

- پراکندگی

جنگل های بارانی از غنی ترين اکولوژی های دنياست که درکمربند استوايی زمين پراکنده شده اند.درا ينجابزرگترين  اشکال حيات با هزاران گونه های گياهی ،درختان،گلها،پستانداران،پرندگان،خزندگان،دوزيستان،حشرات،بی مهرگان ومیکروارگانيزمها ديده می شود.جنگل هايی انبوه بابرگهای پهن وبدون خزان وهمِشه سبزهستند .اين جنگل ها به صورت یک نوار ممتددرفاصله مدارهای راس السرطان ورا الجدی واقع شده اند.

محدوده گسترش جنگل های بارانی درمناطق زيراست:

1- حوضه رودخانه آمازون درامريکای جنوبی (حدود 57%)

2- محدوده  حوضه رودخانه کنگو،زئير،شرق مداگاسکارويک منطقه کوچک درغرب افريقادرقاره افريقا.(حدود25%)

3- جنوبشرق آسياوجزايراقيانوس آرام شامل سواحل غربی هند،آسام،جنوبشرق آسيا،اندونزی،مالزی،گينه نو(حدود18%)

 -اهميت

یک سوم ازجنگل های بارانی دربرزيل قراردارد.به عقيده دانشمندان بيش از نيمی ازگونه ای گياهی وجانوری دراين ناحيه  زندگی می کنند.بيش از40درصداکسيژن زمين راتوليد وبيش از60دزصد ازسطح زمين را دربرمی گيرند.70درصدگياهان از نوع درختان هستند.بيش ازیک چهارم داروهای که انسان استفاده می کندازگياهان اين جنگل ها به دست می آيد.ماده اوليه وخام صنايع کاغذسازی ازجنگل ها است.

اين جنگل ها برای زندگی انسان مناسب وايده آل نیست ،بااين حال قبايلی ماننديانومامودرامريکای جنوبی وپاماگيری دراسترلياوقبايلی درافريقا دراين جنگل ها زندگی می کنند.اين قبايل خودرابامحيط اطراف خودهمآهنگ ساخته اند .اين قبايل تهديدی برای اين جنگل ها محسوب می شوند،زيراباپاک کردن جنگل هابرای کشت وزرع وياآتش زدن، جنگل وحيات حيوانات واتمسفرزمين را به خطرانداخته اند.نزديک به 80000هکتارازاين جنگل ها هرسال تخريب وبيش از50000گونه ازاشکال حيات اين جنگل ها درسال از بين می رود.

خاکهای اين منطقه اسيدی وفقير هستندزيراعمل تجزيه خاک سريع وخاک درمعرض شديدخاکشويی توسط باران قراردارد.

- ويژگيها

جنگل های نواحی استوايی دارای ويژگيهای زير است:

- بين مدارهای راس السرطان وراس الجدی گسترده شده اند.

- دارای بارندگی نسبتا منظم درسرتاسرسال هستند.مجموع بارندگی ساليانه2000میلیمتراست .کم بارانترين ماه سال حداقل دارای 120 ميليمتراست.

- دمای متوسط اين منطقه بين 20تا 25 درجه سانتيگراد است وتغييرات دمايی ساليانه (کمتراز 5درجه) وروزانه بسياراندک است .

- این ناحيه بيشترين مقدارانرژی آفتاب رادريافت می کند.بطورمعمول طول روزدوازده ساعت است .

- مشخصات پوشش گياهی وجانوری

- ارتفاع درختان درقسمتهای مختلف جنگل غالبا بين 30تا 40 متراست .تاج درختان بسيارفشرده است ونور اندکی به لايه های پايين می رسد.

- ترکیب گونه های درختی تشکيل دهنده بسيارمتنوع است .برای مثال گاهی درسطح 2کيلومتر300گونه درختی وجوددارد.

- درلايه های درختان مرتفع گياهان بسياری ازگروه بالارونده وپيچنده غيرانگلی می رويندکه ازتنه درختان به عنوان تکيه گاه استفاده می کنندوبرای رسيدن به نورخودرابه بالاترمی رسانند.

- روی لايه های خاک جمع شده درپای درختان وکنارشاخه ها ،بسياری ازثعلبيان می رويندکه غيرطفيلی هستند.

- پوشش علفی درکف جنگل کم است وتنهابرخی گياهان سايه پسندزندگی می کنند.

- تنوع جانوری بسيارزياداست .بيشترحيوانات ،مانندميمونها،مورچه خواران درروی درختان زندگی می کنند.بعضی ازجانوران ماننددوزيستان ،خزندگان ومارهادرسطح خاک زندگی می کنند.

- اين جنگل ها معمولادارای سه لايه هستند:

   لايه اول : به صورت درختان بسياربلندکه دربالای سطح تاج عمومی رشدمی کنند.

   لايه دوم : لایه تاج  که دارای رشدمداوم وارتفاعی تقريبا 30 متر است.

   لايه سوم :لايه زيرتاج که ازتنه درختان ،بوته ها ،درختان کوچک تشکيل شده است.

لينکها:

http://mbgnet.mobot.org/sets/rforest 

http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss5/biome/forests.html

http://www.worldbiomes.com/biomes_forest.htm

http://www.blueplanetbiomes.org/rainforest.htm

http://www.cdli.ca/CITE/rforest.htm

http://www.kidskonnect.com/Rainforest/RainforestHome.html

http://ths.sps.lane.edu/biomes/rain3/rain3.html